خدمات گردشگری زمان گشت
جامع ترین سامانه گشت و ترانسفر
بزرگترین مجری گشت و ترانسفر گروهی و انفرادی در کشور...
نام شهر یا هتل مورد نظر خود را وارد نمایید :
تاریخ ورود:
شب :
تاریخ خروج:
تعداد بزرگسال:
تعداد خردسال:
شهر مورد نظر را جهت مشاهده گشت ها انتخاب نمایید:
شهر مورد نظر را جهت مشاهده ترانسفرها انتخاب نمایید::
شهر مورد نظر را جهت مشاهده تور انتخاب نمایید::
شهر مورد نظر را جهت مشاهده تور انتخاب نمایید::
 • استقبال فرودگاهی سواری اکونومی
  مشهد
  18,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری اکونومی
  مشهد
  18,000 تومان
 • استقبال ریلی سواری
  مشهد
  11,000 تومان
 • بدرقه ریلی سواری
  مشهد
  11,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی سواری
  مشهد
  21,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی خودرو vip
  مشهد
  160,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی خودرو ویژه
  مشهد
  100,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی ون
  مشهد
  66,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی مینی بوس
  مشهد
  66,000 تومان
 • گشت نیمروزی 4 ساعته گروهی (حداقل 4نفر)
  مشهد
  25,000 تومان
 • گشت نیمروزی 4 ساعته گروهی (حداقل 4نفر)
  مشهد
  25,000 تومان
 • گشت نیمروزی 4 ساعته گروهی (حداقل 4نفر)
  مشهد
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی اتوبوس معمولی
  مشهد
  108,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی مینی بوس
  مشهد
  35,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی مینی بوس
  مشهد
  68,000 تومان
 • گشت 4ساعته اتوبوس ولوو
  مشهد
  200,000 تومان
 • گشت در اختیار مینی بوس هیوندا
  مشهد
  90,000 تومان
 • ترانسفر استقبال و بدرقه ریلی مینی بوس
  مشهد
  66,000 تومان
 • ترانسفر استقبال فرودگاهی ون هایس(پرواز داخلی)
  مشهد
  70,000 تومان
 • ترانسفر بدرقه فرودگاهی ون هایس(پرواز داخلی)
  مشهد
  70,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی سواری (غیر از محدوده حرم مطهر)
  مشهد
  38,000 تومان
 • استقبال ترمینال مینی بوس
  مشهد
  35,000 تومان
 • بدرقه ترمینال مینی بوس
  مشهد
  35,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری مسافر خارجی
  مشهد
  35,000 تومان
 • استقبال ریلی میدل باس
  مشهد
  75,000 تومان
 • بدرقه ریلی میدل باس
  مشهد
  75,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ریلی میدل باس
  مشهد
  145,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی ولوو
  مشهد
  80,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی خودرو ویژه
  مشهد
  140,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی خودرو vip
  مشهد
  160,000 تومان
 • بدرقه ریلی اتوبوس ولوو
  مشهد
  75,000 تومان
 • استقبال ریلی اتوبوس ولوو
  مشهد
  75,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری مسافر خارجی
  مشهد
  25,000 تومان
 • ترانسفر استقبال ریلی ون هایس
  مشهد
  70,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری مسافر خارجی
  مشهد
  25,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری مسافر خارجی
  مشهد
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی ولوو
  مشهد
  135,000 تومان
 • گشت در اختیار ون هایس
  مشهد
  280,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی سواری مسافر خارجی(غیر از محدوده حرم مطهر)
  مشهد
  58,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری مسافر خارجی(غیر از محدوده حرم مطهر)
  مشهد
  29,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری مسافر خارجی(غیر از محدوده حرم مطهر)
  مشهد
  29,000 تومان
 • راهنمای میراث فرهنگی
  مشهد
  250,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری(غیر از محدوده حرم مطهر)
  مشهد
  19,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی خودروvip(مسافر خارجی)
  مشهد
  180,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی خودروvip(مسافر خارجی)
  مشهد
  180,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی خودرو ویژه(مسافر خارجی)
  مشهد
  120,000 تومان
 • ترانسفر استقبال و بدرقه فرودگاهی ون هایس(پرواز داخلی)
  مشهد
  160,000 تومان
 • گشت اختصاصی خودرو سواری
  مشهد
  100,000 تومان
 • استقبال ترمینالی خودرو vip
  مشهد
  160,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی خودرو vip
  مشهد
  160,000 تومان
 • بدرقه راه آهنی خارج ازمحدوده حرم
  مشهد
  20,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری پارس-سمند-L90
  مشهد
  25,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری پارس-سمند-L90
  مشهد
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی سواری پارس-سمند-L90
  مشهد
  50,000 تومان
 • ترانسفراستقبال فرودگاهی سواری-انحصاری پیک خورشید
  مشهد
  40,000 تومان
 • ترانسفر بدرقه فرودگاهی سواری- انحصاری پیک خورشید
  مشهد
  40,000 تومان
 • ترانسفر استقبال و بدرقه فرودگاهی سواری-انحصاری پیک خورشید
  مشهد
  80,000 تومان
 • ترانسفراستقبال فرودگاهی ون-انحصاری پیک خورشید
  مشهد
  70,000 تومان
 • ترانسفربدرقه فرودگاهی ون-انحصاری پیک خورشید
  مشهد
  70,000 تومان
 • ترانسفر استقبال و بدرقه فرودگاهی ون-انحصاری پیک خورشید
  مشهد
  140,000 تومان
 • ترانسفر استقبال و بدرقه فرودگاهی مینی بوی-انحصاری پیک خورشید
  مشهد
  146,000 تومان
 • ترانسفراستقبال فرودگاهی مینی بوس-انحصاری پیک خورشید
  مشهد
  73,000 تومان
 • گشت سواری 4ساعته(ویژه مسافرعرب)
  مشهد
  140,000 تومان
 • ترانسفراستقبال و بدرقه ریلی اتوبوس ولوو
  مشهد
  200,000 تومان
 • تور ریلی تهران به مشهد(همه روزه)
  مشهد
  400,000 تومان
 • ترانسفراستقبال و بدرقه فرودگاهی (برای محدودیت زمانی)ازساعات20:00 تا 05:00
  مشهد
  60,000 تومان
 • ترانسفر بدرقه فرودگاهی (برای محدودیت زمانی)ازساعات20:00 تا 05:00
  مشهد
  30,000 تومان
 • ترانسفر استفبال فرودگاهی (برای محدودیت زمانی)ازساعات20:00 تا 05:00
  مشهد
  30,000 تومان
 • تور هوایی مشهد به کیش
  مشهد
  1,100,000 تومان
 • گشت 4ساعته با نهار vip
  مشهد
  180,000 تومان
 • بلیط موج های آبی
  مشهد
  80,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری
  اصفهان
  30,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری
  اصفهان
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی سواری
  اصفهان
  45,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری
  اصفهان
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ریلی سواری
  اصفهان
  50,000 تومان
 • استقبال ریلی سواری
  اصفهان
  25,000 تومان
 • بدرقه ریلی سواری
  اصفهان
  25,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری
  اصفهان
  30,000 تومان
 • استقبال فرودگاه مهر آباد(مسافر خارجی)- سواری
  تهران
  55,000 تومان
 • بدرقه فرودگاه مهر آباد(مسافر خارجی)- سواری
  تهران
  55,000 تومان
 • استقبال فرودگاه امام خمینی (مسافر خارجی)-سواری
  تهران
  140,000 تومان
 • بدرقه فرودگاه امام خمینی (مسافر خارجی)-سواری
  تهران
  140,000 تومان
 • استقبال فرودگاه امام خمینی (مسافر خارجی)-ون
  تهران
  175,000 تومان
 • بدرقه فرودگاه امام خمینی (مسافر خارجی)-ون
  تهران
  175,000 تومان
 • استقبال فرودگاه مهرآباد (مسافر خارجی)-ون
  تهران
  75,000 تومان
 • بدرقه فرودگاه مهرآباد (مسافر خارجی)-ون
  تهران
  75,000 تومان
 • بدرقه فرودگاه مهرآباد-ون
  تهران
  60,000 تومان
 • بدرقه فرودگاه امام خمینی -ون
  تهران
  160,000 تومان
 • استقبال فرودگاه امام خمینی -ون
  تهران
  160,000 تومان
 • استقبال فرودگاه مهرآباد-ون
  تهران
  60,000 تومان
 • استقبال راه آهن- سواری
  تهران
  550,000 تومان
 • بدرقه راه آهن- سواری
  تهران
  550,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری مسافر خارجی
  تهران
  80,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری مسافر خارجی
  تهران
  80,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه مهرآباد به هتل های محدوده امام خمینی
  تهران
  150,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه مهرآباد به هتل های محدوده امام خمینی
  تهران
  165,000 تومان
 • بدرقه ازهتل به فرودگاه ون(مسافر خارجی)
  شیراز
  90,000 تومان
 • استقبال فرودگاه به هتل ون(مسافر خارجی)
  شیراز
  90,000 تومان
 • استقبال ترمینال به هتل ون(مسافر خارجی)
  شیراز
  90,000 تومان
 • بدرقه ازهتل به ترمینال ون(مسافر خارجی)
  شیراز
  90,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری مسافر خارجی
  شیراز
  35,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری مسافر خارجی
  شیراز
  35,000 تومان
 • بدرقه ازهتل به فرودگاه ون
  شیراز
  95,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاه به هتل ون(مسافر خارجی)
  شیراز
  300,000 تومان
 • 4 گشت نیمروزی+ترانسفر استقبال و بدرقه(مسافرایرانی)
  شیراز
  305,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری
  شیراز
  25,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری
  شیراز
  25,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی سواری
  شیراز
  50,000 تومان
 • کیش گردی(پکیج2)
  کیش
  520,000 تومان
 • کیش گردی(پکیج1)
  کیش
  390,000 تومان
 • کیش گردی(پکیج3)
  کیش
  485,000 تومان
 • پکیج ویژه کشتی آکواریوم و شاتل
  کیش
  98,000 تومان
 • پارک دلفین
  کیش
  168,000 تومان
 • کشتی آکواریوم
  کیش
  45,000 تومان
 • شاتل
  کیش
  55,000 تومان
 • بنانا
  کیش
  49,000 تومان
 • چترپاراسل
  کیش
  125,000 تومان
 • جنگ های شبانه(رزرو-تماس تلفنی)
  کیش
  120,000 تومان
 • قلعه وحشت
  کیش
  45,000 تومان
 • بانجی جامپینگ جاذبه
  کیش
  175,000 تومان
 • جایرو کوپتر
  کیش
  355,000 تومان
 • غواصی تفریحی
  کیش
  155,000 تومان
 • بدرقه فرودگاهی سواری مسافر خارجی
  تبریز
  48,000 تومان
 • استقبال فرودگاهی سواری مسافر خارجی
  تبریز
  48,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری
  تبریز
  20,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری
  تبریز
  20,000 تومان
 • آپشن ویژه تبریز(حد اقل 2 نفر)
  تبریز
  85,000 تومان
 • بدرقه سواری سرعین به اردبیل
  اردبیل
  65,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی سواری
  رشت
  40,000 تومان
 • تور کویرنوردی یزد(حداقل3نفر)
  یزد
  210,000 تومان
 • استقبال و بدرقه راه آهن سواری
  یزد
  60,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاهی سواری
  یزد
  60,000 تومان
 • تور یزد گردی (حداقل3نفر)
  یزد
  180,000 تومان
 • تور یزد گردی (حداقل 2نفر)
  یزد
  220,000 تومان
 • تور یزد گردی (1نفر)
  یزد
  330,000 تومان
 • تور یک روزه چک چک، میبد(حداقل3نفر)
  یزد
  190,000 تومان
 • تور یک روزه چک چک، میبد(حداقل2نفر)
  یزد
  260,000 تومان
 • تور یک روزه چک چک، میبد(1نفر)
  یزد
  460,000 تومان
 • استقبال ترمینالی سواری مسافر خارجی
  یزد
  45,000 تومان
 • بدرقه ترمینالی سواری مسافر خارجی
  یزد
  48,000 تومان
 • استقبال و بدرقه فرودگاه بندر عباس به قشم
  قشم
  150,000 تومان
 • ترانسفر هتل به اسکله شهید ذاکری
  قشم
  15,000 تومان
 • استقبال و بدرقه راه آهن بندر عباس به قشم
  قشم
  130,000 تومان
 • گشت ویژه
  قشم
  235,000 تومان
 • ترانسفر استقبال فرودگاه قشم(ماشین هایلوکس)
  قشم
  135,000 تومان
 • ترانسفر استقبال و بدرقه فرودگاه قشم(ماشین هایلوکس)
  قشم
  270,000 تومان
 • استقبال و بدرقه راه آهن بندر عباس به قشم(هتل درگهان)
  قشم
  150,000 تومان
 • استقبال و بدرقه راه آهن بندرعباس به قشم +بلیط شناور+گشت جزیره
  قشم
  205,000 تومان
 • گشت جزیره هنگام
  قشم
  125,000 تومان
 • استقبال ریلی سواری
  قم
  15,000 تومان
 • بدرقه ریلی سواری
  قم
  15,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ریلی سواری
  قم
  30,000 تومان
 • استقبال و بدرقه ترمینالی سواری
  قم
  33,000 تومان
 • گشت کرمانشاه(حداقل2نفر)
  کرمانشاه
  380,000 تومان
 • گشت شهری چابهار(حداقل 3نفر)
  چابهار
  150,000 تومان
 • گشت شرق چابهار(حداقل 3نفر)
  چابهار
  250,000 تومان
 • گشت غرب چابهار(حداقل 3نفر)
  چابهار
  280,000 تومان
مجله
درباره ما

زمان گشت از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده که بصورت کاملا تخصصی خدمات ترانسفر و گشت را ارائه مینماییم. تهیه بسته های سفر برای مسافرین ایرانی و تورهای اینکامینگ. رزرو هتل . رزرو تور و ... تمامي فعالیتهای مربوط به رزرو این سامانه، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های اين سايت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

ارتباط با ما

مشهد -بلوار جانباز مجتمع نیکا طبقه دوم واحد 216 شرکت خدمات مسافرتی گیسوم سفرزمان گشت - تلفن تماس : 05137609900

09156000467

info@zamangasht.com

نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد نشانه امنیت خرید شماست
شماره حساب ها
ملت
عباس سبک پا
4273617984
ملت
عباس سبک پا
5415236247
!BEGIN RAYCHAT CODE-->